STARTSIDA   OM MIG   SAMTAL   UTBILDNING   HR   KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 
     


 

 
    
Utbildning

Service                               
Att bemöta människor proffesionellt och med ett högt servicetänkande är ibland svårt, men om vi känner oss själva och vårt beteende bättre blir det riktigt roligt och givande. Hur använder vi vår attityd och vilja på rätt sätt när mjukvaran (beteendet) har blivit viktigare än produkten (hårdvaran)?
             
Krisplan                             
En kris är när företagets normala rutiner och regler inte räcker till, krisen kommer oftast hastigt (olyckor, hot med mera) eller smygande (bristande förtroende, kränkningar, mobbing med mera). Hjälp med analys för att ta fram en krisplan, före, under och efter en kris (enligt arbetsmiljölagen).

Krissimulering
Ledare och ledningsgrupp övas med hjälp av simuleringar att hantera extraordinära situationer på arbetsplatsen.
Vi delar in kriser i materiella och immateriella kriser

Krisstöd 
                            
Det psykosociala omhändertagande i samband med en traumatisk kritisk situation har uppstått. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Kamratstöd                        
Utbildning för kolleger och ledare på företag för att kunna agera och organisera insatser vid en traumatisk händelse, som en del i krisorganisationen.

Arbetsmiljö
Vi delar upp arbetsmiljön i fyra delar: fysisk, psykosocial, säkerhet och hälsofrågor. Hur kan vi undersöka, utbilda och följa upp arbetsmiljön för att vi ska få en hälsosam arbetsplats?

Ledarskap i kris                 
Hur övergår en befintlig ledningsgrupp till en krisledning vid en traumatisk händelse? När den vanliga policyn och strategin inte räcker till, blir ett situationsanpassat ledarskap avgörande för utgången. Här ingår samtliga delar, krisplan, krissimulering och krisstöd.

Stresshantering                  
Vi lever med olika typer av stress och all stress är inte farlig.
Vad är det som sätter igång ett stressbeteende?
Verktyg för att se varningssignaler och att hantera stressen i tid presenteras.

 

Anita Larsson - samtal, krishantering och utbildning
Fleminggatan 15 | 112 26 Stockholm | Tel 070-376 51 37 | e-post an.larsson@telia.com
     
    © Anita Larsson. Design & produktion BRANDIE